CONTACT >

E: transitplan@odot.org

ODOT Social Media:
  • Facebook
  • Twitter
OTA Social Media:
  • Facebook
  • Twitter

© 2019 by ODOT and OTA

SURVEY

Online and Paper Surveys

Click below for the online interactive survey in English. Downloadable versions of the survey are available in Spanish, Vietnamese and English.

Our online English survey is now available

MetroQuestBegin.png

NO COMPLETE esta encuesta en la ventana de su navegador. Descargue y complete el archivo en su computadora. Luego, haga clic en ENVIAR en la última página para enviarnos su encuesta completa por correo electrónico.

KHÔNG được điền vào khảo sát này trong cửa sổ trình duyệt. Hãy tải về và điền vào tập tin trên máy tính của bạn. Sau đó, nhấp NỘP ở trang cuối cùng để gửi bản khảo sát đã hoàn thành của bạn để sử dụng qua email.

DO NOT fill out this survey in your browser window. Download and fill out the file on your computer. Then, click SUBMIT on the last page to send your completed survey to us via email.

Submit paper surveys via mail or email.

By mail:

Shelby Templin

200 NE 21st Street

Oklahoma City, OK 73105

By email:

(1) Fill out the survey on your computer and submit it online, or (2) scan your completed survey and email to transitplan@odot.org